Wat bely ons van die skepping?

Hierdie nege
stellings uit die gereformeerde belydenisskrifte sê duidelik wat ons glo en
bely oor God se skeppingswerk.

Deur Paul Kruger

Die
belydenisskrifte, wat jy by jou belydenisaflegging aanvaar, gee ‘n beter
verstaan van die Skrif. Dit word egter nooit bo die Bybel verhef nie. Die
belydenisskrifte is nie bedoel om omvattende dokumente oor alles wat ons moet
glo te wees nie. Daar is baie sake in verband met God se skeppingswerk wat nie
deel van ons belydenisskrifte is nie, byvoorbeeld of God die aarde in sewe
tydperke van 24 uur geskep het. Tog kan ons die volgende nege stellings oor die
Skepping daaruit haal.

Vir die lees van hierdie artikel kan jy die Nederlandse Geloofbelydenis, Heidelbergse Kategismus, Geloofsbelydenis van Nicea en die Apostoliese Geloofsbelydenis by hierdie webwerf gaan lees.

1. God het alles uit niks geskep

 • “Ek
  glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde”
  (Apostoliese geloofsbelydenis).
 • “Ons
  glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde,
  van alle sigbare en onsigbare dinge” (Nicea).
 • Lees
  ook Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) Artikel 12 en Heidelbergse Kategismus
  26.

God as Persoon,
onderskeie van die Skepping, het die insiatief geneem. As ons só sê beteken dit
dat niemand Hom gedwing het nie, maar dat Hy geskep het toe Hy dit goedgedink
het. Verder het God alles wat bestaan uit niks geskep en nie bloot bestaande
materie georden nie. Dinge het beslis nie volgens ’n spontane proses ontstaan
nie.


2. God het die engele goed en as sy boodskappers geskep

 • “Ons
  glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde,
  van alle sigbare en onsigbare dinge” (Nicea).
 • “…en
  Hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy
  uitverkorenes te dien … Daarom verfoei ons ook die dwaling van die Saduseërs,
  wat ontken dat daar geeste en engele is” (NGB Artikel 12).

God het die
sigbare en onsigbare wêreld, die materiële én die geesteswêreld geskep.


3. God het alles geskep deur die Woord, sy Seun

 • “[Die
  Here Jesus Christus] God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore,
  nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het”
  (Nicea).
 • “Moses
  sê dat God die wêreld geskep het en die heilige Johannes sê dat alle dinge
  ontstaan het deur die Woord, wat hy God noem (Genesis 1:1 en Johannes 1:3). Die
  apostel sê dat God die wêreld deur sy Seun gemaak het en ook dat God alle dinge
  deur Jesus Christus geskep het (Hebreërs 1:2 en Kolossense 1:16). So moet Hy
  wat God, die Woord, die Seun en Jesus Christus genoem word, dus reeds bestaan
  het toe alles deur Hom geskep is” (NGB Artikel 10).
 • Lees
  ook NGB Artikel 12.

Soms dink ons dat
dit bloot was dat God geskep het deur te praat. Dit is ver meer as dit – Hy skep
deur Jesus Christus die Woord.


4. God het die mens uit die stof van die aarde geskep

 •  “Ons glo dat God die mens uit die stof van die
  aarde geskep het …” (NGB Artikel 14).

Die mens is nie
direk uit niks geskep nie, maar is deur God self uit aardse materie gevorm.


5. God het die mens goed geskep, dat hy God se wil kon doen

 • “Hy
  het hom volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm, dit wil sê goed,
  regverdig en heilig, sodat hy met sy wil in alles met die wil van God
  ooreenstem” (NGB Artikel 10).
 • “God
  het die mens geskep in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy Skepper
  reg kon ken, Hom van harte kon liefhê en saam Hom in die ewige saligheid kon
  lewe om Hom te loof en te prys” (Heidelbergse Kategismus 6).
 • Lees
  ook die Sondae 7, 8 en 9 se vrae en antwoorde in die Heidelbergse Kategismus.

Die mens is
volmaak in die regte verhouding met God geskep. Die vervreemding en alle
boosheid is glad nie God se skuld nie. Ons erf van ons eerste voorouers ons
verdorwe natuur. Selfsug, haat, siekte en dood by die mens is nie bloot
natuurlike verskynsels nie.


6. God het die mens na sy ewebeeld geskep

 • “Die
  mens is van die begin af na die beeld van God geskape. Verstandelik was hy
  toegerus met ware en heilsame kennis van sy Skepper en van geestelike sake. In
  sy wil en hart was hy met geregtigheid toegerus en sy hele gesindheid was suiwer.
  Hy was dus volkome heilig” (Dordtse Leerreëls 3,1).
 • Lees
  ook Heidelbergse Kategismus Vraag en Antwoord 6.

Slegs die mens is
na God se ewebeeld geskape en word so van die dier onderskei. Die mens lê nie
bloot op ’n kontinuum van laer na hoër diersoorte nie. Om na God se (ewe)beeld
geskep te wees, beteken dat ons in die regte verhouding met Hom staan. Die mens
is volkome goed geskep.


7. Alle mense stam van Adam en Eva af

 • “Net
  soos die mens ná die val was, so was ook die kinders wat hy voortgebring het.
  As verdorwene het hy verdorwe kinders voortgebring. Dit hou in dat die
  verdorwenheid, volgens die regverdige oordeel van God, van Adam af op al sy
  nakomelinge oorgegaan het” (Dordtse Leerreëls 3,3).
 • Lees
  ook NGB Artikels 10 en 23, Heidelbergse Kategismus 7 en Dordtse Leerreëls 1,1.

Adam en Eva was
mense soos ons, wat verantwoordbaar en onderskeie van die ander skepsels was.
Hulle was met ander woorde nie sub-menslik of bloot simbole nie. Onthou verder
dat alle mense van hulle afstam.


8. Die eerste mensepaar is in die tuin (paradys) geplaas

 • “Van
  die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys.
  Daar het ons natuur so verdorwe geraak …“ (Heidelbergse Kategismus Antwoord
  7).

Die gebeure in
Genesis 2 en 3 is ‘n historiese werklikheid, wat tydruimtelik geplaas word. Ons
belydenis hanteer Genesis 2 en 3 nie as mite, fabel, gelykenis of iets
dergelyks nie. Dit is nie net ’n mooi storie wat later opgemaak is om sekere
beginsels te verduidelik nie.


9. God het alles volgens hul eie soort en aard gemaak om Hom te dien

 • “Hy
  het aan elke skepsel ‘n eie wese, gestalte en voorkoms en onderskeie take gegee
  om sy skepper te dien” (NGB Artikel 12).

Die mens kom nie
uit die dier voort nie en alle spesies kan nie na mekaar herlei word nie. Die
skepping is nie ‘n selfonderhoudende en selfgerigte sisteem nie, maar is gerig
op God wat dit gemaak het.


As jy, skepsel, nie jou Skepper dien nie, mis jy jou doel. Ons belydenis beantwoord baie vrae oor hoekom ons hier is en hoe die hele skepping inmekaar pas.