Die 2020-Bybelvertaling is hier!

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika stel met trots die nuwe Afrikaanse vertaling van die Bybel bekend. Kruispad het meer inligting daaroor.

Hierdie artikel is ’n verwerking van inligting wat beskikbaar is op die webwerf van die 2020-vertaling. Kry meer inligting op www.bybeldirektevertaling.co.za.


Die Bybel: 2020-vertaling, is die jongste, mees relevante Afrikaanse vertaling wat saamgestel is uit die nuutste beskikbare brontekste. Die vertaling streef daarna om lesers te laat voel of die Bybelskrywers van ouds in hul eie woorde self die wonderlike liefdesverhaal van God en die mens aan hulle oordra. Terselfdertyd is die teks in vloeiende, idiomatiese Afrikaans geskryf, met omvattende, beskrywende voetnote.
Die Bybel word amptelik op 29 November 2020 in Bloemfontein bekendgestel maar kan reeds direk by die Bybelgenootskap verkry word.


Hoekom is daar ’n nuwe Afrikaanse Bybelvertaling gemaak?

Die doel van hierdie projek was om ’n goed verstaanbare Afrikaanse vertaling van die Bybel te maak, wat teruggaan en kyk na die oorspronklike tale. Daar is ook besluit dat die Bybel so moet wees dat dit gebruik kan word vir voorlesing, in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik.

Een van die belangrikste oorwegings is dat daar behoefte is aan ’n Bybelvertaling wat so na as moontlik aan die oorspronklike tekste is. Dink aan die tale waarin die Bybel oorspronklik geskryf is, dit is die Hebreeuse, Aramese en Griekse tekste. Vandat die 1983-vertaling bekendgestel is, het die manier waarop daar vertaal word baie verander. Ons kennis van die tale waarin die Bybel oorspronklik geskryf is, het in die afgelope aantal jare uitgebrei. Daar het ook rekenaarprogramme bygekom wat die vertaling makliker maak.


Wie het die opdrag vir ’n nuwe vertaling gegee?

Die Kerklike Advieskomitee adviseer namens alle kerke wat die Afrikaanse Bybel gebruik die Bybelgenootskap van Suid-Afrika oor sake wat die Bybel in Afrikaans raak. In 2004 het hierdie komitee die Bybelgenootskap om ’n nuwe vertaling van die Bybel in Afrikaans voor te berei. Dit het gebeur na jare van deeglike akademiese en marknavorsing, proefvertalings en bespreking. In 2005 het die Bybelgenootskap die opdrag aanvaar en daar is amptelik al reeds in 2006 met die vertaling begin!

Die vertaalopdrag wat die vertalers ontvang het:
“Skep ’n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik.”


Wat is ’n direkte vertaling?

’n “Direkte” vertaling is ’n tegniese term wat ontleen is aan die begrip “direkte rede”. Wanneer ’n spreker se woorde “direk” aangehaal word, impliseer dit die spreker se presiese woorde. ’n Direkte vertaling streef daarna om die bronteks van die Bybel op so ’n manier te vertaal asof die Hebreeuse, Aramese of Griekse spreker/skrywer se woorde “direk” aangehaal word. Dit word dan weergegee asof dit in gewone idiomatiese en hedendaagse Afrikaans gepraat/geskryf word. Hierdie soort vertaling fokus nie daarop om die Bybel vir lesers in terme van hul eie leefwêreld lekker te laat lees nie. Dit neem eerder lesers na die Bybel in se eie tyd en leefwêreld.

Dit beteken nie dat vorige vertalings nie getrou aan die bronteks wou wees nie, maar dit is op ander maniere vertaal. Vir die 1933/1953-vertaling is ’n letterlike of woord-vir-woord benadering gevolg. Die 1983-vertaling verteenwoordig weer die verdere ontwikkeling in vertaalkunde waarin die klem meer op ’n gedagte-vir-gedagte of betekenis-georiënteerde vertaling geval het.


Hoe verskil die 2020-vertaling van ander Afrikaanse Bybelvertalings?

  • Die 2020-vertaling is nie ’n woord-vir-woord vertaling wees soos die 1933/1953-vertaling nie. Daar word groter klem gelê op die weergee van die bronteks in vloeiende Afrikaans as wat by woord-vir-woord vertalings die geval is.
  • Dié vertaling is minder as die 1983-vertaling by die leefwêreld van vandag aangepas. Metrieke mate en gewigte word byvoorbeeld nie in die vertaling gebruik word nie, maar wel die terme wat nader aan die brontaal lê, soos byvoorbeeld sikkels, handbreedte, el en dagreis.
  • Anders as in die 1933/1953- en die 1983-vertaling van die Bybelgenootskap word voetnote gebruik om kort verduidelikings aan die leser te gee ten opsigte van sake soos byvoorbeeld probleme in die bronteks of verskillende moontlikhede hoe woorde vertaal kan word.
  • Groter klem word op die vorm van liedere en gedigte gegee, wat maak dat die eie aard van Bybelse poësie so ver moontlik behoue bly.
  • Daar is ook ’n uitgawe wat die Deuterokanonieke Boeke bevat, aangesien die Rooms-Katolieke en Anglikaanse Kerke wat ook hulle ondersteuning aan die projek toegesê het, hierdie boeke gebruik. Daar bestaan reeds ’n uitgawe van Die Bybel met Deuterokanonieke Boeke waar die Deuterokanonieke Boeke opgeneem is in die 1933/53-vertaling.
  • Die werkwyse verskil aansienlik van vorige vertalings van die Bybelgenootskap. Vir die eerste keer is alle kerke wat die Bybel in Afrikaans gebruik, by die vertaalproses betrek. Anders as by vorige Afrikaanse vertalings speel professionele Afrikaanse vertalers, letterkundiges en taalkundiges ’n belangrike rol. Daar is ook ’n groot aantal vroulike medewerkers is ook deel van die vertaalspanne.

Kry jou 2020-vertaling só
Om jou eksemplaar van hierdie nuwe Afrikaanse Bybel te koop, stuur ’n e-pos aan sales@biblesociety.co.za of besoek die Bybelgenootskap se aanlynwinkel. Daar is verskillende bindstyle en uitgawes beskikbaar. Rig navrae om Bybels aan te koop aan sales@biblesociety.co.za.