Geskape na die beeld van God

In Genesis 1 lees ons die bekende gedeelte waar God die mens skep. Doen hierdie Bybelstudie en leer meer oor wie jy is as beeld van God, en hoekom Hy die mens geskep het.


In die boek Genesis leer ons hoe God die oorsprong van alle dinge is: Hy het geskep omdat Hy dit so gewil het; en boonop het Hy alle dinge gemaak deur net te praat.

Genesis is die teenmiddel vir die evolusie-leer oor die skepping van die natuur- en dierelewe en veral die skepping van die mens. Die evolusie-leer is troosteloos en laat die mens met ’n identiteitskrisis, omdat God daarvolgens eintlik nie bestaan nie, en die mens daarom sy eie paadjie in die lewe moet uitkap. Genesis daarteenoor leer ons dat God ’n spesiale plan en doel met die mens het, en dat Hy ons na sy beeld gemaak het. Daarom antwoord Genesis reg van die begin af die belangrike vraag: Wie is ek?


Antwoord hierdie vrae

1. Hoe verskil die manier waarop die mens geskep is teenoor al die ander skeppingselemente? Sien Genesis 1:26-30, 2:1-4 en 2:7.


Die skeppingsverhaal in Genesis 1 en 2

Genesis 1 en 2 vertel beide die skeppingsverhaal. Dit word egter gedoen vanuit twee verskillende hoeke en elkeen met ’n verskillende doel voor oë. Genesis 1 vertel van die ordelikheid waarop God geskep het en die mens as die kroon van die skepping. Genesis 2 vertel weer hoe God die man en vrou skep en hulle bymekaar bring.


Die besonderse skepping van die mens

Waar God bloot met die res van die skepping sê: “Laat [daar] wees” en dinge word geskep, hou God raad met Homself (vers 26) voor die skepping van die mens. Johannes Calvyn het dit só gestel: tot op hierdie punt het God Homself bekend gestel deur te beveel, nou – terwyl Hy die mees besondere deel van sy werk benader – konsulteer Hy. Ons aandag word gevestig op die wonderlike waardigheid waarmee God die mens gemaak het.


2. Hoekom, dink jy, word die woord “geskape” in vers 27 drie keer herhaal, terwyl dit net in vers 1 en 21 voorkom in die res van die gedeelte?

Betekenis van die woord “geskape”

In die gedeelte oor die skepping van die mens, word die woord geskape drie keer herhaal. Geskape verwys spesifiek na die skepping van iets uit niks. God is bo die natuurwette verhewe. Hy is die enigste een wat iets kan skep waar daar niks was nie. Dit is dieselfde woord wat in Psalm 51 gebruik word wanneer Dawid sy owerspel met Batseba bely, en vra dat God ’n rein hart in hom sal skep. Daar is dus ’n band tussen skepping en herskepping (of dan bekering), en beide hierdie is dade van God wat Hy sonder ons toedoen in en aan ons doen.


3.1 Vergelyk Genesis 1:11-12, 21 en 24-25 met Genesis 1:26-27. Kan jy ’n opvallende verskil raaksien?

3.2 Hoe hou hierdie saak verband met die mens as beeld van God?


Wat beteken “na die beeld van God”?

Die mens dra die beeld van God in twee opsigte:

1. In die algemeen sien ons dat die mens anders as die res van die skepping is, byvoorbeeld in terme van eienskappe soos redenasievermoë, persoonlikheid, gawes, ensovoorts.

2. In die besonder is die mens in ware kennis, geregtigheid en heiligheid geskep, sodat ons God se Woord kon ken en onderskei tussen reg en verkeerd.

Die teks wys baie duidelik vir ons wat die beeld van God moet doen. Die Here sê hulle moet sy beeld dra sodat hulle kan regeer. Al die ander materiële wesens van die wêreld sal ondergeskik wees aan hulle wat sy beeld dra.

So die beeldskap van God is om te kan doen wat God doen. Natuurlik nie in dieselfde kapasiteit nie, net in ’n uiters beperkte mate. Die mens is gemaak om te werk: Nie om uit niks te skep nie, maar om te omskep en te werk met dit wat God aan hulle gee om mee te werk, asook om die aarde te vul. 

Die mens is ook morele skepsels wat die goeie kan insien en hulle beskik oor die vermoë om dit tot uitvoering te bring. God het alles in ses dae geskep. Die eerste drie dae het Hy georden, en die volgende drie dae het Hy daardie spasie ooreenkomstig gevul. Op die punt waar God se werk ophou, maak Hy die beelddraer om die werk verder te doen. Elke mens het ook die begeerte om dit te mimiek, en vind vreugde in die werk van sy hande.


4. As beeld van God gee Hy die mens ’n opdrag. Wat is daardie opdrag? Lees Genesis 1:26 en 28.

Betekenis van die woord “gelykenis”

Die woord “gelykenis” (1933-vertaling; Genesis 1:26) kan verstaan word as “verteenwoordiger” soos dit in die 1983-vertaling gebruik word. As die beeld van God het God vir die mens ’n opdrag gegee: Vermeerder, vul die aarde, ontwikkel die skepping en heers daaroor. Ons kan hierdie opdrag in een woord saamvat: rentmeesterskap. ’n Rentmeester is iemand wat sy werkgewer, of sy baas se besittings en eiendom oppas en bestuur. Die mens moet die kosbare eiendom van God tot eer van Hom, die Eienaar, bestuur.


Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip.

Genesis 1:28

5. Lees Genesis 1:28. Waarom het God die mens geseën? Wat behels God se seën?

6. Met watter doel het God die mens geskep?

7. God gee die opdrag dat die mens oor die skepping moet heers en dit onderwerp. Hoe kom hierdie opdrag van God vandag nog aan die orde?


Wat leer ons uit hierdie gedeelte?

1. God het met die skepping van die mens heeltemal anders te werk gegaan as met die res van die skepping. Die mens word daarom as die kroon van God se skepping gesien. Daarom kan ons eers onsself leer ken as ons weet wie God is, en hoekom Hy ons geskep het.

2. Ons lees dat God ons na sy beeld geskep het, en dis belangrik dat ons verstaan wat dit vir ons beteken. As beeld van God is ons anders as die res van die skepping en weerkaats ons God se glorie. Beeldskap beteken om God te ken, in die regte verhouding met Hom te leef, en afgesonder vir Hom te leef.

3. Die mens is nie ’n soogdier wat deur ’n evolusieproses tot stand gekom het nie. Die Bybel leer ons verder dat God geslagtelik geskep het – ek is óf ’n man óf ’n vrou, en God bepaal dat ek een van die twee sal wees.

4. God het die mens geskep om sy rentmeester, sy verteenwoordiger, op aarde te wees en na die skepping om te sien. Die mens leef sy roeping uit deur die skepping te ontwikkel en daarvoor te sorg. Uiteindelik is die doel van die mens op aarde om God te aanbid en te eer. 


Laai ’n Bybelstudieboekie oor Genesis af

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui