Jesus Christus profeteer met sy hele lewe

As Profeet is dit Jesus Christus se opdrag om God die Vader aan die mense te verklaar, sodat hulle Hom behoorlik kan leer ken. Lees hier wat dit beteken.


Verwerk uit ’n preek van ds. Coen Vrey

Baie mense weet dat God bestaan, maar dit sê nog nie dat jy Hom ken nie. Die eerste twee mense het God geken. En aangesien hulle heilig en sonder sonde was, was daar niks wat hulle verhinder het om God elke dag van hulle lewe nog beter kon leer ken nie. Maar toe breek die dag van die sondeval aan en die mense verloor hulle volmaakte kennis van God en die vermoë om God nog beter te leer ken.

In die plek van al die uitnemende gawes wat die mense voor die sondeval gehad het, het hulle nou blindheid en verskriklike duisternis oor hulleself gebring. Hierdie blindheid en duisternis het oombliklik by die eerste twee mense ingetree. Toe hulle God in die tuin van Eden gehoor het, het hulle vir Hom weggekruip, want nou het hulle bang geword vir Hom. Was dit nie vir God wat in sy barmhartigheid nog steeds met die mense gepraat het nie, sou alle kennis van die enigste lewende God van daardie eerste dag van die sondeval af geheel en al tot niet gegaan het. Daarom het God van die dag van die sondeval af met die mense gepraat.


Die mens het profete nodig

In sy groot genade het die Here nog aan die eerste twee mense die vermoë gegee om sy stem te hoor en te verstaan. Maar hoe verder die geskiedenis van die mensdom van die sondeval af gevorder het, hoe moeiliker het dit vir die mens geword om direk na die Here te luister wanneer Hy met hulle praat.

Nadat die Here sy wet aan die volk gegee het, het die volk gevra dat die Here eerder met Moses praat en Moses moet aan hulle die woorde van die Here oordra (Eksodus 20:18-21). Later het die Here deur Moses aan sy volk die volgende belofte gemaak:

’n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister – net soos jy van die HERE jou God by Horeb gevra het toe jy op die dag van die vergadering gesê het: Ek kan die stem van die HERE my God nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek.

Deuteronomium 18:15-17

Profete roep die volk terug na God

Profete in diens van die Here was nie toekomsvoorspellers nie. Hulle het net gesê wat die Here beveel het. Dikwels moes hulle die volk terugroep na die verbondsverhouding wat die Here met hulle het. Dan het die Here sy volk laat hoor hoe Hy hulle verlos het en hoe hulle nie die Here se verlossingsliefde met ’n gehoorsame en toegewyde lewe beantwoord het nie. Ander kere het die profete verkondig wat Hy gaan doen as die volk hulle nie bekeer nie.

Wat die profete ook al in opdrag van die Here aan sy volk moes verkondig het, daar is ’n lyn wat deur al die verkondigings van die profete gaan. Dit is die Here se wil in verband met die verbondsverhouding wat die Here self met sy volk tot stand gebring het. Maar dit gaan oor meer as net die wil van die Here. Dit is nie genoeg om net te weet wat die wil van God is nie, jy moet ook weet wie Here werklik is. Daarom het die Here telkens saam met sy wil Homself ook nog duideliker in die woorde van die profete geopenbaar.


Die hoogste Profeet het gekom om God aan ons te verklaar

In die verkondiging van Petrus en Johannes aan die Jode is dit duidelik dat die beloofde Profeet waarvan ons in die Ou Testament lees niemand anders as Jesus Christus, die Seun van God, is nie (Handelinge 3:22-23).

Moses het immers gesê: ‘Die Here julle God sal uit julle eie geledere vir julle ’n Profeet soos ek laat voortkom. Gehoorsaam Hom in alles wat Hy vir julle sal sê.

Handelinge 3:22

In Johannes 1:18 lees ons duidelik wat die Seun van God kom doen het toe Hy die mens Jesus Christus geword het. Hy het God die Vader aan ons kom verklaar. Die woord wat ons met verklaar vertaal, is dieselfde woord waar die woord eksegese vandaan kom. Wanneer iemand eksegese doen, verklaar hy wat in die Bybel geskryf staan. So iemand maak die Bybel vir ander mense verstaanbaar.

As Profeet is dit Jesus Christus se opdrag om God die Vader aan die mense te verklaar, sodat hulle Hom behoorlik kan leer ken en sy werk kan verstaan. God is so besorg oor die skepping en die mense daarin dat Hy sy eie Seun gestuur het om Hom helder en duidelik aan mense bekend te maak.


Jesus Christus se hele lewe profeteer

Jesus het die hele tyd op aarde in al sy woorde en werke vir ons kom wys wie die Vader is. Dink maar aan hierdie voorbeelde:

  • Die wonderwerke in die natuur verkondig God die almagtige Skepper.
  • Die vermeerdering van brood en die genesing van siekes maak Jesus bekend as die God vol ontferming vir mense.
  • Jesus sê aan verskeie mense tydens hul genesing dat hul sondes vergewe is, want God is vol genade wat sondes wil vergewe.
  • Die opwekking van Lasarus, Jaïrus se dogter en die weduwee van Naïn se seun, wys dat God mag oor die dood het en die dood uit sy skepping verdring.
  • Deur sy kruisiging in Jerusalem het Jesus die heiligheid en regverdigheid van God geopenbaar.

Jesus maak sy profesie aan ons bekend

Jesus verkondig die verborge raad en die wil van God. Dit is die wyse waarop God in die ewigheid besluit het om mense van sy oordeel en van hul sondes te verlos. Die Ou Testament het al gesê dat Iemand gaan kom wat die verlossing sal bring, maar presies hóé die verlossing sou plaasvind was nie eers aan die engele bekend nie.

Wanneer Jesus self aan sy dissipels sy dood en opstanding aankondig word die verlossingsplan van God duideliker. Al het Jesus die aankondiging drie maal gemaak kon hulle dit nie verstaan nie. Dit was eers nadat Jesus uit die dood opgewek is en Hy gedurende die veertig dae na die opstanding met die dissipels gepraat het dat hul oë regtig oopgegaan het.

Jesus se dood aan die kruis en sy opstanding uit die dood is die wyse waarop God Drie-enig besluit het om mense te verlos. God wil op geen ander manier mense verlos as deur Jesus Christus nie. Hiérdie verlossing is bedoel om aan die hele wêreld verkondig te word! Elkeen wat deur die Heilige Gees wedergebore word, ontvang deur die geloof die heiligheid, regverdigheid en gehoorsaamheid van Christus, want Christus het daardie mens se onreg en sonde op Homself geneem.

As ons hoogste Profeet en Leraar het Christus die weg tot verlossing van sondes ten volle aan ons kom bekend maak. Dit wat Hy met sy woorde en werke verkondig het, het Hy aan die kruis op Golgota uitgevoer.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui