Jesus se naam in Jesaja 9

Die Messias word verwag as ‘n sterke God, wie se heerskappy vredevol, onbegryplik, wys en liefdevol is.

Deur Werner Brotherthon

 

Iemand se naam laat ons dink aan die persoon se eienskappe en wie hy is. Net so is dit met die naam van ons Here Jesus Christus. Die profeet Jesaja verwag die Messias en hy het nie die Nuwe Testament gehad om te weet wat ons vandag weet nie. Tog beskryf Jesaja Christus op ‘n merkwaardige manier deur sy name te noem.

‘n Koning word gebore

In Jesaja 8 sien ons dat die volk van die HERE in geestelike en politieke nood verkeer. Dit lyk of daar vir hulle geen hoop meer is nie, en tog bring Jesaja die hoop aan Israel. Jesaja kyk vooruit en profeteer oor ‘n Kind wat gebore sal word (Jesaja 9:5). In hierdie vers lê baie opgesluit oor ons Here Jesus Christus. Ons moet let op Christus se twee nature wat hier te voorskyn kom. Christus is ‘n Kind wat gebore word, wat dui op sy mensheid, maar Hy is ook Sterke God wat sy goddelike natuur openbaar. Die woorde “‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee” klink soos die woorde van ‘n loflied, ‘n vreugdelied. Dit laat ons dink aan Lukas 1 en 2 se lofliedere van Elizabeth, Maria, Sagaria, Simeon en die engelesang. Die woorde “die heerskappy is op sy skouer” dui daarop dat hy Koning is. Dit dui op die koningsmantel wat Hy aanhet. Hierdie Kind wat Koning is, word met vyf verskillende name beskryf. Dit is omdat Hy nie in een Naam omvat kan word nie. Hy is Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader en Vredevors. Dít is die betekenis van hierdie Name:

  • Wonderbaar

Die HAT verklaar dié woord as verbasingwekkend; iets buitengewoon en onbegryplik. Dit wys daarop dat die Messias werklik ‘n wonder is, Hy is ver bo die gewone menslike bestaan. Hierin sien ons ook iets van sy heerskappy. Dit is nie vervelig nie, maar iets wonderliks. In Rigters 13 lees ons dat Manoag aan die Engel van die Here vra wat sy Naam is en die Engel antwoord: “Waarom vra jy dan na my naam terwyl hy Wonderbaar is?” Wat belangrik is om te weet, is dat die Engel van die HERE die verskyning van Christus in die Ou Testament is. Hier sien ons dan dat Christus self sê sy naam is Wonderbaar.

  • Raadsman

‘n Raadsman is iemand wat soos die naam sê, raad gee, en Christus doen dit soos net God alleen dit kan doen. Hy word Raadsman genoem omdat alle wysheid in Hom is. Hy het alle wysheid om raad te gee, om te regeer soos Hy wil. Sy raad is dus ook wonderbaar. In Spreuke 8:14 sien ons dat die Here sê: “Raad en beleid is Myne, Ek is die insig, sterkte is Myne”. In die res van Spreuke 8 sien ons dat niemand buite God heers nie, maar deur Hom. Dus is niemand daar gestel sonder dat die Here dit wil nie.

  • Sterke God

As wonderbare Messias en Raadgewer moet Hy tog ook sy besluite of raad kan uitvoer. Hy kan dit doen omdat Hy die Sterke God is. Hy het alle mag en gesag om sy besluite uit te voer. In Matteus 28:18 sê Christus self dat hy alle mag in die hemel en op die aarde besit. Hy het die mag om in die hemel en op aarde al sy besluite uit te voer. Hy kan die besluite uitvoer, want Hy is waarlik God. Hierdie woorde kan nie op enige mens van toepassing wees anders as Christus wat ook God is nie. In Jesaja 10:21, net die volgende hoofstuk, word die woorde weer gebruik met betrekking tot God. In Jesaja 40:10 vind ons weer die woorde dat die Here as ‘n sterke sal heers.

  • Ewige Vader

Hierdie woorde kan ons letterlik vertaal met Vader van ewigheid. Dit dui daarop dat Hy ewig lewe en kan ook so, uit genade, die ewige lewe aan ander skenk. Dit kan dalk moeilik wees om te begryp. As hier van Christus gepraat word, hoe kan Hy ook Vader wees? Ons moet dit sien in die lig van sy verlossingswerke en die feit dat Hy hoof van sy kerk is. Hy word Ewige Vader genoem as gevolg van sy liefdevolle versorging van sy bruid, die kerk. Hy ontferm Homself oor sy volk soos wat ‘n pa hom oor sy kinders ontferm. Hy is ewig omdat Hy saam met die Vader van ewigheid af tot in ewigheid bestaan. In Johannes 1 lees ons dat Christus die Woord is wat by die begin al by God was. In sy liefde verlos Hy sy volk vir ewig. Christus is ook Vader van sy volk omdat Hy die tweede Adam is. As tweede Adam het Hy sy volk kom verlos van die sonde en staan so as Vader bekend.

  • Vredevors

Hierin sien ons dat Hy die bewerker van vrede is (Rigters 6:24). In Christus se werk aan die kruis sien ons dat Hy vrede bring. Hy kom herstel weer die vrede tussen God en mens. Wanneer Christus weer kom sal Hy alles herstel soos wat dit bedoel was om te wees voor die sondeval. Daarom is dit merkwaardig om te let op die eerste en laaste twee hoofstukke van die Bybel. Ons vind daarin nie enige teken van sonde of die Satan nie. Dit is hoe die skepping bedoel was om te wees. Dit is hierdie vrede wat ons Here Jesus Christus kom bewerk het aan die kruis en wat ten volle sal aanbreek met sy wederkoms. In Efesiërs 2:14 lees ons dat Christus ons vrede is.

Vanuit die Name word dit vir ons duidelik dat hierdie Kind wat beskryf word niemand anders as ons Here Jesus Christus kan wees nie. In Openbaring 5:12 lees ons: “Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.” Daar waar Christusdie dood aan die kruis oorwin het, het Hy alles ontvang om as Ewige Wonderbare Raadsman, Sterke God, Vader en Vredevors te heers.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui