Wat is ’n verbond in die Bybel?

Oorspronklik saamgestel deur ds. Thinus du Plessis / Verwerk deur Kruispad-redaksie

Kruispad kyk na die twee verbonde, die werkverbond en die genadeverbond en wat dit vandag vir ons beteken.

Vinnige feite oor verbonde

 1. ’n Verbond is ’n verbintenis wat God met die mens aangaan. Die inisiatief kom van God, nie van die mens nie.
 2. Die ontstaan van alle verbonde rus op God se soewereine beskikking. ’n Verbond kom net van God af, maar vir sy voortbestaan is die mens se deelname nodig.
 3. Dink aan ’n verbond as ’n kontrak. Dis ’n baie spesifieke soort kontrak tussen twee partye, waar die twee partye nie voor die reg gelyk is nie. God stel dit op en die mens word spontaan die tweede party.
 4. Elke verbond bestaan uit ’n eis en ’n belofte. Die eis van alle verbonde is totale gehoorsaamheid aan God, die Almagtige. Die belofte is die ewige lewe.

Wat is die werkverbond?

 • God het die werkverbond met Adam as die hoof van die menslike geslag gesluit. Dit word die werkverbond genoem omdat die mens langs die weg van sy werke die ewige lewe kon verkry.
 • Die eis van die verbond was gehoorsaamheid aan die proefgebod: “maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie” (Genesis 2:17).
 • Die belofte van die werkverbond was die ewige lewe. Indien die mens getrou was, sou hy die ewige lewe behou het en deurgaans God se seën geken het.
 • Adam het die werkverbond verbreek deur die proefgebod te oortree. So het die belofte van die werkverbond verval en kan geen mens nou deur sy werke die saligheid verdien nie.
 • Adam se skuld word nou aan sy nakomelinge toegereken. “Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word” (1 Korintiërs 15:22). Die mens is nie meer vanself tot enige goeie werk in staat nie, net deur die genade van die Here.

Wat is die genadeverbond?

 • Die eis van die werkverbond, gehoorsaamheid, staan nog. God rig weer ’n verbond op met die tweede Adam, Jesus Christus.
 • In hierdie verbond bewys God genade op voorwaarde dat daar volmaakte gehoorsaamheid moet wees. Dit wat die eerste Adam nie kon doen nie, is deur die tweede Adam gedoen.
 • Jesus het dié verbond laat slaag. Hy het die eis van gehoorsaamheid volbring en sodoende die geregtigheid verwerf. Ons enigste aandeel is dat ons die genade ontvang wat Jesus verwerf het.
 • God het die genadeverbond met Jesus opgerig as die Hoof van die nuwe mensheid, en in Hom met al die gelowiges – ook met ons! Ons sonde word op sy rekening geplaas en sy geregtigheid word ons toegereken asof ons volmaak gehoorsaam was.
 • Die genadeverbond het twee bedelings. Die Ou-Testamentiese bedeling, of verbond met Israel deur Abraham – Genesis 17:2, en die Nuwe-Testamentiese bedeling, of bedeling van vervulling, wat met die koms van Jesus begin het (Hebreërs 9:15). In die Ou Testament was die besnydenis die teken van die genadeverbond, terwyl dit in die Nuwe Testament die doop is.
 • Die belofte van die genadeverbond is die ewige lewe (Hebreërs 8:10). Die ewige lewe word verkry deurdat God die verdienste van Christus aan die gelowiges sal toereken.
 • Die eis van die genadeverbond is geloof in Jesus Christus.

Hier is ’n opsomming om jou te help om die werkverbond en die genadeverbond makliker te verstaan.

Hoe word die genadeverbond bevestig?
In die Ou Testament sien ons hoe die Here telkens sy genadeverbond laat herbevestig deur ’n leier wat die volk tot orde roep as die mens die spoor byster geraak het. Toe die volk byna reddeloos verval het, was dit nodig om sy Seun self te stuur om, as die vleesgeworde Seun van God, die genadeverbond in sy sterkste moontlike formulerings te herhaal.
In die Nuwe Testament het die apostels die verkondiging van die genadeverbond voortgesit, en na hulle is dit deur die kerk onderneem. Die verkondiging van die evangelie is noodsaaklik om dié werk verder voort te sit. Die doop en die nagmaal wat Christus ingestel het is albei gerig as bevestiging van die genadeverbond om gelowiges te bemoedig en te versterk.


Ten spyte van ons sondige natuur bied God sy genade en seën, en vergifnis van ons sondes. Deur geloof in Christus, en uit God se soewereine genade alleen, kan ons deel kry aan die belofte van die ewige lewe.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui