Die priesterlike seën as ons bevestiging

deur ds. Brahm Robinson

Seën in die Bybel verwys sonder uitsondering na een wat meer het, of wat belangrik is, wat ‘n mindere seën. So hoor ons byvoorbeeld van Melgisedek wat vir Abraham seën. Die priesterlike seën in Numeri 6:24-26 het die Here vir die priesters gegee om ander gelowiges mee te seën. Dis duidelik uit die gedeelte dat dit die seën van die Here is. Die priester wat die seën uitspreek tree as God se verteenwoordiger op. Gelowiges wat na die tempel gekom het, het nie net die Here se teenwoordigheid daar beleef nie, maar ook sy omvattende seën ontvang. Hoewel tye verander het, is hierdie seën vir alle gelowiges die bevestiging dat die Here in sy volle genade en liefde met hulle is.


Die seën is driedelig: Die Here belowe om ons te beskerm, genadig te wees, en aan ons vrede te gee.


Lees die priesterlike seën in Numeri 6:22-7:1 (1953-Vertaling)

22 EN die Here het met Moses gespreek en gesê: 23 Spreek met Aäron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê: 24 Die Here sal jou seën en jou behoed; 25 die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; 26 die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. 27 So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën. 1 EN op die dag toe Moses die tabernakel klaar opgerig en dit gesalf en geheilig het met al sy gereedskap, en die altaar met al sy gereedskap, en hy dit gesalf en geheilig het …


Beantwoord hierdie vrae

 1. Waar en wanneer word die seën vandag uitgespreek?
 2. Lees Numeri 7:1. Wanneer word die opdrag vir Aäron en die priesters gegee om die volk te seën?
 3. Wat was die tabernakel?
 4. Hoe het die volk se aanbidding voor hierdie gebeure gelyk?
 5. Lees Levitikus 9:22. Wanneer moes Aäron en die priesters die volk seën?
 6. Lees weer vers 23. Mag die priesters hulle eie woorde gebruik wanneer hulle die volk seën?
 7. Hoeveel keer kom die verbondsnaam, “die Here”, in die gedeelte voor?
 8. Wat is die aard van die woorde. Is dit ’n stelling, ’n vraag, of ’n uitroep?
 9. Hoekom word die Here se Naam drie keer gebruik in die seën, hoewel net een keer voldoende sou wees?
 10. Waarna verwys die eerste deel dat die Here sy volk sal seën? Of anders gestel: Wat is seën?
 11. Hoekom is die tweede deel, dat die Here vir Israel sal beskerm, op daardie stadium vir Israel besonders?
 12. Wat beteken dit dat die Here sy aangesig oor hulle sal laat skyn?
 13. Net verder in die seën sê die Here dat Hy ook sy aangesig oor die volk sal verhef. Wat beteken dit?
 14. Wat beteken dit dat die Here hulle genadig sal wees?
 15. Wat beteken dit dat die Here aan hulle vrede sal gee?
 16. Wat is opmerklik aan wie die Here die seën uitspreek?
 17. Wat beteken die woorde: “So moet hulle my Naam op die kinders van Israel lê”?
 18. Hoe vervul Christus die seën?
 19. Lees die heel begin en heel einde van die briewe in die Nuwe Testament. Wat lees jy daar?
 20. Wat is die ooreenkoms tussen die priesterlike seën en die seën in die Nuwe Testamentiese briewe?

Antwoorde van die Bybelstudie-vrae

 • 1. By ‘n erediens, ‘n ontmoeting tussen God en sy kinders. Dit word by die aanvang en by die wegstuur uitgespreek.
 • 2. Die opdrag is gegee nadat die tabernakel opgerig is. Dit was nog voordat die volk die eerste keer daar deur die Here ontmoet is.
 • 3. Die tabernakel was die draagbare, of vervoerbare woning van die Here tydens Israel se woestynreis. Dit is daar waar Hy die volk ontmoet het.
 • 4. Daar was geen formele godsdiens beoefen nie. God het Homself aan die aartsvaders openbaar sonder enige voorskrifte oor hoe hulle Hom moet dien. Daarna was Israel vir 430 jaar lank in Egipte waar hulle ook nie hulle godsdiens formeel beoefen het nie. Voordat die eerste gesamentlike aanbidding plaasvind, gee die Here dan die opdrag dat die volk geseën moet word.
 • 5. Aäron het die volk elke keer aan die einde van die samekoms geseën vanaf die bronsaltaar nadat hulle uit die tabernakel gekom het.
 • 6. Die priesters tree op as tussengangers tussen die Here en die volk en seën met die opdrag van die Een wie se Naam hulle gebruik. Die seën wat hulle uitspreek kom dus nie van hulself nie, maar vanaf die Here. Daarom mag die seën nie hulle eie woorde wees nie, maar moet dit die woorde wees wat die Here aan hulle gee.
 • 7. Die seën wat die Here gegee het wat hulle moet uitspreek, bevat drie keer die Here se Verbondsnaam.
 • 8. Die seën is ‘n verklaring van wat die Here aan die volk gee. Dit is God wat na die mens beweeg. Hy is die Een wat vir die mens sal doen en sal gee.
 • 9. Die drievoudige gebruik van die Naam van die Here gaan nie net oor die volheid van die seën wat hulle ontvang nie. Gelowiges kan nie anders as om die Ou Testament in die lig van die Nuwe Testament te lees nie, en daarom die Drie-enige God se werking raak te sien nie. Dit is die Drie-enige God wat daardie seën aan die mens gee.
 • 10. Soos vroeër genoem is, word seën gegee deur iemand wat het aan iemand wat nie het nie. Die Here is die Een wat het en daarom aan ons wat nie het nie kan gee. Ons bely in die Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 1 dat Hy die fontein is van alles wat goed is. Alles wat die mens nodig het om te lewe, en alles wat goed en gunstig vir die mens is kom uit sy hand.
 • 11. Die volk kom uit die land van Egipte en reis en woon sonder enige beskerming van wapens of mure in die woestyn. Dan kom die woorde van seën na hulle dat die Here hul beskerming is.
 • 12. Dit vergelyk met lig wat in ‘n donker plek skyn. Dieselfde met die aangesig van die Here. Die Here se aangesig sal vriendelik na hulle kyk. Sy goedheid sal by hulle wees te midde van die donker wêreld.
 • 13. Dit beteken dat Hy hulle intensief bestudeer en na alles kyk wat hulle doen. Hy kyk met besondere belangstelling na hulle.
 • 14. Genade is onverdiende guns. Ten spyte van die sonde en oortredinge van Israel gee die Here aan hulle die bevestiging dat Hy hulle nooit sal verlaat nie.
 • 15. Dit is die vrede van God wat alle menslike verstand te bowe gaan. Daardie wete dat daar vrede tussen God en die mens is. Dat die teenwoordigheid van die Here waarin hulle kom, nie gevrees hoef te word nie. Die Here woon saam met die volk in vrede.
 • 16. Elke keer word die woord “jou” herhaal. So vir elkeen van die volk is die seën persoonlik van toepassing.
 • 17. Die seën van die Here is dat sy Naam op elke individu kom. Die Naam van die Here, verwys na God self. Hy sal self by hulle wees. Ons sien die wonderlike dat die volk gaan om die Here te aanbid en in sy teenwoordigheid te wees en dat die Here in sy teenwoordigheid saam met die volk uitgaan. Soos wat elke individu gekom het om saam met God te wees, so is God met elke individu waar hy mag gaan.
 • 18. Hy is Immanuel, God met ons. Deur die werk van Jesus Christus het Hy alle skeiding tussen God en die mens weggeneem. Hy is die rede hoekom God ons kan seën en met ons sal wees.
 • 19. Die briewe is geskryf om voorgelees te word waar die gelowiges as gemeentes bymekaar kom. Dit begin en eindig met die seën.
 • 20. Beide gee aan gelowiges die bevestiging dat die Here in sy volle genade en liefde met hulle is.

Jy sal ook hou van ...

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui